Om SMKR


PROGRAMFÖRKLARING


 


Bakgrund


Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund - SMKR - har till ändamål att stödja Försvarsmakten med försvarsupplysning samt traditionsvård och bidra till utvecklingen av den militära kamratföreningsverksamheten i Sverige.


Detta sker genom att SMKR

 

 •  företräda de militära kamratföreningarna gentemot Försvarsmakten, övriga delar av Totalförsvaret samt samhället i övrigt,


 •  deltar i FM samverkansforum med HKV PROD UTB och Veterancentrum


 •  förmedla kontakter mellan de svenska kamratföreningarna,


 •  verka i frågor rörande militära traditioner,


 •  delta i debatten rörande svensk säkerhetspolitik, dess mål, medel och metoder samt bedriva försvarsupplysning,


 •  bidra till internationell förståelse främst genom utbyte med grannländernas militära kamratföreningar,


 •  i tur med grannländerna organisera nordiska militära kamratföreningsmöten,


 •  tillser att hemsidan är uppdaterad och innehåller adekvat information,


 •  representerar kamratföreningsrörelsen vid Veterandagen den 29 maj,


 •  utdelar SMKR utmärkelsetecken och förtjänsttecken i enlighet med stadgarna,


 •  stödjer genom kamratföreningsorganisationen utlandsveteraner och deras anhörig enligt en särskild överenskommelse med FM,

 •  utforma förslag till koppling mellan värdförband och kamratföreningarna,
 •  organisera Representantskapsmöten, centrala- och regionala möten,


SMKR - Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund


 


Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.SMKR vill verka för:


• försvarsvilja och försvarsupplysning


• samarbete mellan våra kamratföreningar


• samarbete mellan de nordiska ländernas kamratföreningar


• vård av våra militära traditioner och av förbandsmuseerna


• stöd till våra utlandsveteraner och deras anhöriga i samverkan med Försvarsmakten,  Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet, 

Invidzonen och Idrottsveteranerna.
Medlemskap SMKR


Ett medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) innebär att SMKR


 • tillvaratar föreningarnas övergripande intressen som stöd, status, och samverkan i regelbundet återkommande möten med Försvarsmakten
 • utgör en viktig länk till Försvarsmakten i frågor som skall beaktas med avseende på dåtid, nutid och framtid
 • säkerställer att kamratföreningarna har ett förband (motsvarande) som stödjer deras verksamhet
 • vidmakthåller ett nätverk av kamratföreningar med syftet att sprid goda idéer,
 • tar vara på erfarenheter som utvecklar stödet till veteranerna
 • främjar kamratskapet och samhörigheten mellan dem som tjänstgjort, tjänstgör och de som kommer att tjänstgöra
 • behåller och utvecklar kontakter mellan de nordiska länderna
 • utvecklar kontakter med övriga organisationer som stödjer arbetet till  förmån för veteraner.
 • genom Sveriges Militära Minnesmärke (SvMM) kan ge ekonomiskt stöd för vård av militära minnesmärke


Dessutom ger medlemskapet


 • ett försäkringsskydd vid aktiviteter som anordnas av föreningen
 • ger möjlighet till kostnadsersättning för utfört stöd till veteraner
 • ger förmånliga rabatter och avtal för såväl föreningar som enskilda medlemmar
 • stödjer föreningen vid framtagning av utmärkelser till förmånliga priser.


  Kostnaden är 1 kr/medem/år - Blankett för medlemsansökan - Klicka här!
SMKR högsta beslutande organ är Representantskapet, som samlas vartannat år. Däremellan leds verksamheten av en förbundsstyrelse.


SMKR är medlem i Riksförbundet Folk och Försvar och deltar i dess arbete.


SMKR ansluter kamratföreningar från alla försvarsgrenar, vapen- och truppslag och andra organisationsenheter med försvarsanknytning. Antalet anslutna föreningar är för närvarande drygt 120 och antalet medlemmar uppgår till c:a 38 000.
Historik mm.SMKR:s heraldiska emblem visar riksvapnets tre gyllene kronor på blå botten, vilande på vår flaggas gyllene kors och omgivet av försvarande svärd på korsets armar. Det hela omsluts av kamratskapets kedja. Det är en talande symbol för vår försvarsvilja och för det militära kamratskapet.