Stadgar

Aktuellt

2018-06-17
Militära VM i Triathlon - F7 Lidköping

2018-08-25
FM Huvudflygdag - Uppsala

2018-08-25
Marindagen - Karlskrona

2018-09-11
Regionmöte Väst

2018-09-13
Regionmöte Syd

2018-09-25??
Regionmöte Mitt

2018-10-09
Regionmöte Övre Norrland

2018-10-11
Regionmöte Nedre Norrland

2018-10-25
Regionmöte Mitt Värmland/Bergslagen

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

2018-10-19--20
Veterantatoo på Hovet

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

En skön och trevlig sommar önskar styrelsen för SMKR

 

Stadgar för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

 

(Ändringar antagna vid representantskapsmöte 2008,2014 och 2016)

 

SMKR är en ideell organisation för svenska militära kamrat- och veteranföreningar. SMKR och dess medlemmar skall i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och strävan efter att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Verksamheten leds av en styrelse med säte i Stockholm.

 

 

§ 1 Ändamål

 

Företräda och stödja de lokala kamrat- och veteranföreningarna i samverkan med Försvarsmakten (FM). Bidra till att utveckla den militära kamrat- och veteranförenings-verksamheten i Sverige och Norden. Stödja de lokala föreningarna rörande vård av militära traditioner. Stödja FM med försvarsupplysning. Bedriva genom sina kamratföreningar stöd till veteraner och deras anhöriga. Stödja landets kamratföreningar i uppbyggnad och utveckling

Verka för att veteranerna visas erkänsla och respekt i samhället.

 

 

§ 2 Medlemskap

 

Förening, förbund, organisation med anknytning till förband, personalkår, andra organisationer eller i övrigt den som vill stödja SMKR och verka för dess målsättning och syften kan ansöka om medlemskap. Härmed avses även förband, personalkår eller andra organisationer som nedlagts. Medlemskap kan erhållas av såväl riksförbund, huvudföreningar som lokalföreningar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter ansökan. Förening vars verksamhet inte överensstämmer med riksförbundets krav på medlemskap eller som efter påminnelse under två år inte betalar medlemsavgift kan strykas ur medlemsregistret efter beslut av representantskapet.

 

Det åligger medlemsförening att:

 

- fortlöpande ajourhålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress till föreningens ordförande och sekreterare.

- årligen före den 31 januari lämna uppgift om medlemsantal, eventuell/a underavdelning/ar och eventuell medlemstidning.

- årligen före den 15 mars inbetala av representantskapet beslutad årsavgift. Om en förening efter påminnelse underlåter att inbetala

medlemsavgiften för två på varandra följande år kan föreningen strykas ur medlemsregistret.

- årligen redovisa gjorda överenskommelser med stödjande förband

- årligen i förenklad form redovisa genomförd verksamhet

- till valberedningen sända in förslag om nominering senast sex veckor före ordinarie representantskapsmöte.

 

 

§ 3 Representantskapet

 

Ordinarie möte hålls vartannat år, normalt före april månads utgång. Extra möte hålls på kallelse av styrelsen eller om minst tio anslutna föreningar eller om SMKR revisorer begär detta. Kallelse till ordinarie möte skall sändas ut senast två månader före mötet. Kallelse till extra möte skall sändas senast en månad före mötet och senast två veckor efter det att styrelsen mottagit begäran om extra möte.

 

Varje ansluten förening äger rätt att sända befullmäktigat ombud till mötet enligt paragraf 4. I mån av plats kan förening sända flera deltagare, men föreningens rösträtt utövas av ombudet.

 

Förening får vara företrädd vid representantskapsmötet genom fullmakt. Inget ombud får företräda fler än tre föreningar.

 

Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, inkomna motioner jämte styrelsens yttrande samt styrelsens propositioner och valberedningens förslag skall översändas till ombuden senast tre veckor före ordinarie representantskapsmöte. Handlingar till extra representantskapsmöte skall översändas till ombuden senast 14 dagar före mötet.

 

Vid ordinarie möte skall följande ärenden behandlas:

 

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

§ 3 Fråga om mötet stadgeenliga kallande

§ 4 Val av ordförande för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt att

tillika vara rösträknare

§ 7 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser

§ 8 Revisorernas berättelser

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Propositioner och motioner

§ 11 Verksamhetsplan samt budget och årsavgifter för tiden intill nästkommande

ordinarie representantskapsmöte

§ 12 Val av styrelse enligt stadgarnas paragraf 5

§ 13 Val av förbundsrevisorer jämte en revisorsuppleant för tiden intill nästkommande

ordinarie representantskapsmöte

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Mötets avslutande

 

Vid extra möte skall samma dagordning följas i tillämpliga delar. Vid extra möte får beslut endast fattas i de ärenden som föranlett det extra mötet.

 

 

§ 4 Rösträtt och beslut

 

Representantskapet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som deltar i mötet. Ombud är

röstberättigat endast om föreningen betalt fastställd medlemsavgift fram till och med året före

representantskapsmötet.

 

Ombud som tillika är ledamot i styrelsen har inte rösträtt i ärenden som avser granskning och

beslut rörande av styrelsen genomförd verksamhet eller den ekonomiska förvaltningen.

Styrelseledamöter, revisorer och övriga representanter för föreningar vilka inte är ombud har

yttrande- och förslagsrätt.

 

Ombud har en röst per förening. Medlemsförening företräds av ett ombud på representantskaps-mötet.

 

 

§ 5 Styrelse

 

Styrelsen består av ordförande samt sex men högst nio ledamöter. Ordföranden väljs på två år. Ledamöterna väljs på fyra år varav hälften väljs vid varje ordinarie representantskapsmöte. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör och veteran-/anhörigsamordnare.

 

Ordföranden kallar till styrelsesammanträden. Ärenden som avgörs genom beslut per capsulam eller genom enskild telefonkontakt skall bekräftas och protokollföras vid nästkommande sammanträde med styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande varav en skall vara ordföranden eller vice ordföranden. Ordföranden har utslagsröst om styrelsen består av jämt antal ledamöter.

 

Inom styrelsen utgör ordföranden, sekreteraren, kanslichefen och kassören ett verkställande utskott (VU), där den förstnämnde är självskriven ordförande.

 

SMKR bemannar ett kansli med kanslichef vars uppgift är att ansvara för kansliet och stödja styrelse, anslutna föreningar och enskilda medlemmar. Kanslichefen är ansvarig inför styrelsen och är föredragande vid styrelsemöten.

 

Projektgrupper eller kommittéer utses av styrelsen för skilda uppdrag och utredningar.

 

Styrelsen åligger att:

- leda riksförbundets verksamhet mellan representantskapsmötena

- verka för den militära kamratföreningsverksamhetens utveckling i enlighet med riksförbundets allmänna målsättning.

- förvalta riksförbundets medel och egendom samt att därvid ge uppdrag till de ledamöter som utsetts att teckna riksförbundets firma.

- bereda ärenden till och verkställa beslut av Representantskapet.

- organisera och genomföra representantskapsmöten.

- följa upp de lokala kamratföreningarnas arbete med stöd till veteraner och dess anhöriga

- följa upp och stödja lokala kamratföreningarnas arbete med de militära traditionerna,

- organisera och genomföra svenskt deltagande i de nordiska militära kamratföreningsmötena.

- ansvara för riksförbundets del i organisation och genomförande av nordiskt möte i Sverige.

 

 

§ 6 Verkställande utskottet (VU)

 

VU sammanträder på kallelse av dess ordförande eller på begäran av övriga ledamöter.

 

VU verkställer styrelsens uppdrag och beslut, sköter löpande ärenden och förbereder ärenden som skall behandlas av styrelsen.

 

Beslutar i frågor som kräver omedelbart avgörande.

 

 

§ 7 Valberedningen

 

Valberedningen skall bestå av tre medlemmar som väljs på två år, varav en sammankallande.

 

Valberedningen åligger att:

- senast tre månader före ordinarie representantskapsmöte lämna medlemsföreningarna underlag för nominering

- senast fyra veckor före representantskapsmöte till styrelsen överlämna sina förslag för översändande till medlemsföreningarna.

- bereda valen så att styrelsens sammansättning i möjligaste mån återspeglar riksförbundets medlemssammansättning med avseende på försvarsgrenar, ålder och geografisk lokalisering.

 

 

§ 8 Förvaltning och revision

 

Räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av de valda revisorerna. Revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren sänds till ombuden vid representantskapsmötet samtidigt med övriga handlingar. Räkenskaper och protokoll överlämnas före januari månads utgång till revisorerna. Revisionen avslutas före februari månads utgång.

 

SMKR ska till Försvarsmakten redovisa genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall, vilket inkluderar verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Revisionen ska utföras av auktoriserad eller godkänd revisor samt förbundsrevisor. Underlaget ska inlämnas skriftligt och redovisas muntligt.

SMKR skall också kvartalsvis skriftligen och muntligen redovisa genomförd verksamhet.

 

 

§ 9 Förslag från medlemsförening (motion)

 

Förslag till ärende - motion - som skall behandlas av ordinarie representantskapsmöte skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast sex veckor före mötet. Motioner som rör ärende till extra representantskapsmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast tre veckor före mötet.

 

 

§ 10 Utmärkelser

 

Bestämmelser och tilldelning av utmärkelser regleras i särskild ordning. Förteckning över utdelade utmärkelser förs av riksförbundets sekreterare och förvaras vid kansliet.

 

 

 

§ 11 Ändring av stadgarna

 

För stadgeändring fordras beslut av representantskapet med 2/3 av närvarande röstberättigade ombud.

 

 

§ 12 Riksförbundets upplösning

 

För upplösning fordras beslut av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade ombuden vid två på varandra följande representantskapsmöten, varav ett ordinarie, med minst tre månader mellan mötena.

 

Vid upplösning skall riksförbundets tillgångar disponeras så att de i möjligaste mån gagnar det allmänna syftet med riksförbundets verksamhet.